Partnerji 2017-01-13T14:14:32+01:00

Partnerji

Projekt se izvaja v partnerstvu nevladnih in javnih organizacij ter norveškega partnerja:

  • Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj, Celje
  • Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za bolezni živčevja
  • Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur
  • Center za socialno delo Celje
  • Dom ob Savinji Celje
  • Stavanger University hospital, Norveška

Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj je bil ustanovljen leta 2008 z namenom raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju družboslovja, sociale, humanistike, izvajanja neformalnega izobraževanja za osebe iz ranljivih ciljnih skupin, pomožnih dejavnosti za izobraževanje, svetovanja na področju sociale, razvoja podjetništva ter drugih oblik svetovanj in izobraževanj glede na potrebe na trgu. Zavod je uspešno sodeloval v projektih financiranih iz evropskih sredstev po različnih programih. Sodeluje v projektih, kjer se trudi vplivati na aktivno vključevane različnih ranljivih ciljnih skupin v procese soodločanja,   poleg tega pa izvaja dejavnosti informiranja, promocijske aktivnosti in organizacijo dogodkov, izobraževanj, mednarodnih delavnic in drugih aktivnosti.

Zavod je usposobljen za izvajanje programov s poudarkom na povezovanju različnih ciljnih skupin, medgeneracijskem povezovanju in usposabljanju. Tesno sodeluje z javnimi in zasebnimi organizacijami v Sloveniji in tudi organizacijami v članicah Evropske unije na različnih programih in projektih.

Klinični oddelek za bolezni živčevja (KOBŽ) je del Nevrološke klinike in Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. V sklopu KOBŽ delujejo specializirani terciarni centri za zdravljenje nevroloških bolezni.  Poleg kliničnega dela na KOBŽ potekajo tudi pedagoške in raziskovalne dejavnosti. Bolnikom, ki potrebujejo pomoč želi ustvariti čim bolj prijazno okolje. KOBŽ je povezan tudi z Medicinsko fakulteto in z oddelkom za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Področje raziskav vodi prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., ki je predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja Nevrološke klinike UKC Ljubljana. V raziskovalni ekipi sodeluje 14 zaposlenih zdravnikov (12 nevrologov, 1 psihiater in 1 splošni zdravnik), 2 mlada raziskovalca in 1 asistent. V sklopu KOBŽ deluje pet raziskovalnih laboratorijev. V letu 2011 je bilo v raziskave zajeto 3894 pacientov, od tega 1984 v zunajbolnišnični  dejavnosti in 1910 v bolnišnični dejavnosti.  Glavne skupine pacientov predstavljajo oboleli z kognitivnimi motnjami (demenca), motnjami gibanja, multiplo sklerozo, epilepsijo in avtonomnimi motnjami.

Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur (Spominčica Šentjur) je prostovoljno, samostojno, humanitarno, neprofitno in nevladno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi aktivnosti neposredno ali posredno povezanih z dejavnostjo pomoči bolnikom in njihovim svojcem pri lajšanju posledic demence, ki je najpogostejša kronična napredujoča možganska bolezen v starosti.

Dejavnosti združenja so usmerjene v: izboljšanje kakovosti življenja ljudi z demenco in njihovih družinskih članov (s pomočjo skupine za samopomoč), izboljšanje poznavanja bolezni pri družinskih članih bolnikov z demenco (z organizacijo izobraževalnega programa za svojce  oseb z demenco), izboljšanje poznavanja zgodnjih znakov demence v javnosti (z organizacijo predavanj za javnost), ozaveščanje javnosti in odgovornih organizacij za težave, ki jih bolezen  povzroča tako bolnikom kot njihovim svojcem in družbi nasploh (sodelovanje z mediji, na strokovnih sestankih itd.) in iskanje možnosti za realizacijo sodelovanja s podobnimi domačimi in tujimi društvi ter organizacijami (z navezovanjem stikov, organizacijo strokovnih izletov itd.).

Center za socialno delo CELJE (CSD) je javni zavod, ki opravlja socialno varstveno dejavnost na območju Upravne enote Celje za 4 občine: Celje, Štore, Vojnik in Dobrna. Dejavnost centra je naslednja: izvrševanje javnih pooblastil, storitve socialne preventive, storitve prve socialne pomoči, storitve pomoči družini za dom, storitve osebne pomoči in organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva.
Na CSD Celje je zaposlenih 52 strokovnih delavcev.

CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po naslednjih področjih dela: varstvo otrok in družine, varstvo odraslih, oprostitve plačil pri plačilu storitev, denarne socialne pomoči, družinski prejemki in zavarovanje za starševsko varstvo.

Izvajanje socialno varstvenih storitev: prva socialna pomoč, osebna pomoč in pomoč družini za dom.

CSD Celje opravlja tudi druge naloge, kamor spada: koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva, regijska koordinacija za obravnavo nasilja, regijska  koordinacija za izvajanje nadomestne kazni in ostalih ukrepov v splošno korist in regijska koordinacija obravnave v skupnosti.

Poleg tega ima organizirano notranjo organizacijsko enoto. To je Krizni center za mlade, ki je varna hiša za otroke in mladostnike do 18 leta starosti, ki se znajdejo v stiski, težavah.

Dom ob Savinji Celje je osrednji socialnovarstveni zavod, ustanovljen leta 1973, ki zagotavlja različne programe in storitve za starejše v širši celjski regiji. Dom predstavljata dve enoti, locirani v dveh povezujočih objektih, s skupno kapaciteto 250 postelj. Storitve doma se vpenjajo v dva stebra: institucionalno varstvo in storitve v bivalnem okolju uporabnikov.

S pestro ponudbo storitev se skuša čim bolj približati željam uporabnikov in tako dvigniti kakovost življenja občanov v širšem družbenem okolju. Poslanstvo doma je, da prepozna potrebe in želje stanovalcev in uporabnikov Centra za pomoč na domu. V domu na različne načine sodelujejo s stanovalci, svojci, zaposlenimi in  prostovoljci z namenom, da ga vsi udeleženi začutijo kot svoj dom. Sledijo željam okolja, spremljajo zdravstvene smernice in izobražujejo zaposlene, vsako novo situacijo pa razumejo kot izziv, ki se ga lotevajo z občutkom in mislijo na vse soudeležene.

Bolnišnica Stavanger University Hospital (SUS ali Stavanger Universitetssjukehus po norveško) je bila ustanovljena pred več kot 80 leti. Danes ima okoli 7.300 zaposlenih in nudi zdravstvene storitve več kot 330.000 prebivalcem. Glavna bolnišnica se nahaja v mestu Stavanger, vendar ima več klinik in zdravstvenih centrov, tudi prehospitalnih enot,  ki so razpršene po večjem geografskem območju. Bolnišnica vsako leto zdravi in oskrbi okoli 46.000 ljudi.

Bolnišnica vodi več strokovnih centrov in nudi številne specialistične dejavnosti tako na nacionalni kot regionalni ravni. Z namenom nudenja celostne in ustrezne obravnave pacientov sodeluje z lokalnimi organi. Njihovi strokovnjaki zdravnikom nudijo smernice in nasvete ter sprejemajo paciente iz vse Norveške. Poleg tega izvaja obširna usposabljanja na področju medicine in raziskave. Področje raziskav je tesno vpeto v poslovanje Stavanger University Hospital, saj je eno izmed štirih glavnih dejavnosti bolnišnice, poleg zdravljenja pacientov, usposabljanja zdravstvenega osebja in nudenja usposabljanja in podpore tako pacientom kot njihovim svojcem.